Raumar har fått nye hjemmesider på idrettenonline: https://raumar.idrettenonline.no/

Retningslinjer 2011

Sist revidert av årsmøtet 08.02.2011

Påmeldingsrutiner

1.Løpere melder seg selv på til løp.

2.Etteranmelding (påmelding etter fastsatt frist) besørges av den enkelte løper direkte til arrangør. Løpsavgift for etteranmelding vil bli betalt av Raumar. Løpsavgift for deltagelse i direktepåmeldingsklasser betales av den enkelte løper.

3.Løpere som melder seg på direkte, og selv betaler startkontigen (gjelder særlig løp i utlandet) melder fra til kasserer om dette, slik at våre løpsstatistikker blir riktige.

4.Kasserer setter opp oversikt over hvordan startkontingenten fordeler seg mellom løperne. Kasserer sender regning på startkontigent til lokallagene.

5.Kasserer sender oversikt til lokallagene over hvordan utgiftene fordeler seg.

Utgiftsdekning, representasjon

Løpere som har betalt aktivitetsavgift kan få dekket utgifter etter disse retningslinjer.

Oppnevnte ledere får i tillegg dekket utgifter.

Innlevering av regninger skal skje senest 30 dager etter arrangementet.

Hovedløp/O-landsleir

Startkontingent dekkes av Raumar.

Deltakeravgift dekkes av Raumar. Egenandel settes til 50 %. Løpere som har deltatt i færre enn 5 krets/nasjonale løp i samme kalenderår som o-landsleiren kan få større egenandel.

Reise dekkes etter billigste løsning, f.eks reise organisert av NOF/krets eller tog, når hovedløpet går utenfor Østlandsområdet. Gjelder også om annen reisemåte, f.eks bil, benyttes.

NM senior/junior/skiorientering

Startkontingent dekkes av Raumar.

Reise dekkes etter billigste løsning når løpet går utenfor Østlandsområdet. Overnatting dekkes for standard godkjent av styret. Egenandel settes til 50 %.

Norgescup og testløp/uttakningsløp

Startkontingent betales av Raumar som for et vanlig nasjonalt løp.

Overnatting og reise utenfor Østlandsområdet kan dekkes etter billigste løsning. Egenandelen settes til 50 %.

Ledere til NM/Norgescup/andre viktige løp

Styret eller den styret bemyndiger kan oppnevne ledere som har ansvaret for Raumars løpere under NM/Norgescup/andre viktige løp. Lederne får dekket sine utgifter etter regning. Disse kostnadene inngår i beregningsgrunnlaget som det skal beregnes egenandel av. Ved oppnevning av leder må dette meldes kasserer før avreise.

Samlinger i Norge

For samlinger arrangert av klubb, krets eller forbund og som er en del av Raumars aktivitetsplan dekker Raumar deltakeravgift.

Reise dekkes etter billigste løsning når samlingen arrangeres utenfor Østlandsområdet.

Egenandelen for løpere 17 år og eldre settes til 50 %.

Samlinger og testløp i utlandet

Dekning av kostnader til samlinger og testløp i utlandet må avklares med styret før påmelding.

Stafetter

Startkontigent dekkes av Raumar. For større stafetter som 10-O-Mila og Jukola organiseres egne reiseopplegg. Egenandel fastsettes av styret hvert enkelt år.

Landslag, forbundsgrupper

Raumar dekker eventuell egenandel.

Internasjonal representasjon, JEC, egenandel treningssamlinger

Deltakeravgifter dekkes av Raumar. Egenandelen settes i utgangspunktet til 50 %, men styret kan i hvert enkelt tilfelle vurdere denne hevet eller senket.

Administrativ representasjon

Styret vurderer dekning i hvert enkelt tilfelle.

Utfyllende kommentarer

Østlandsområdet er å forstå som det området som ligger i en reiseavstand på under 200 km fra sentralt i Raumars område (Jessheim). I tvilstilfeller tar styret avgjørelse på om reise dekkes eller ikke. For løpere bosatt utenfor Østlandsområdet gjelder egne regler, kontakt styret.

For reiser under 200 km, betaler løperne direkte til sjåføren.

For dekning av reisekostnader skal det føres reiseregning
. Benytt eget reiseregningsskjema som ligger på hjemmesiden. Satsen for bruk av bil er kr. 1,50 pr. km + kr 0,50 pr. km pr. passasjer. I tillegg dekkes utgifter til bom og parkering. Ingen egenandel på sjåfør.  Det forutsettes at alle kjører tilnærmet fulle biler, og at det ikke er noe naturlig annet alternativ.

Overnattingskostnader inntil 250 kr pr natt pr person godkjennes automatisk av styret. Dyrere overnatting må ha forhandsgodkjenning av styret for å kvalifisere til dekning fullt ut.

Mat/Bankett dekkes ikke av Raumar. Utlegg faktureres som egenandel.

Faktura på egenandeler sendes den enkelt lokalklubb og ikke løperne direkte.

Deltakelse på løp/arrangementer som ikke er en del av Raumars aktivitetsplan, og stafetter el.lign i regi av andre klubber enn Raumar, dekkes ikke.

Utgiftene fordeles i tråd med budsjett vedtatt på Raumars årsmøte.

Budsjettet må ta hensyn til hvor mesterskapene arrangeres og forventet antall deltagere.

Aktivitetsavgift

For løpere som deltar i Raumars treningsgrupper kan fastsettes en aktivitetsavgift.

Årsmøtet vedtar størrelse på aktivitetssavgift gjennom vedtak av budsjettet. For 2011 er denne kr. 800 for jr/sr og kr. 500 for ungdom.

Aktivitetsavgift faktureres løperne i løpet av vårsesongen.

Sponsorer

Styret har fullmakt til å inngå sponsoravtaler på vegne av Raumar.

Lokalklubben disponerer en sponsorplass på løpsdrakt/overtrekksdrakt.

Profilering sponsorer

Løpere som får dekket kostnader ut over startkontigent etter disse retningslinjer, må løpe i klubbdrakt med klubbens sponsormerker. På premieutdeling benyttes overtrekksdrakt med sponsormerker.

For øvrig oppfordres alle klubbens løpere til å benytte klubbdrakt med sponsormerker i åpne løp.

Treningsstipend

Styret kan etter søknad, innenfor rammer vedtatt av årsmøtet, tildele treningsstipend til aktive juniorer og seniorer basert på oppnådde resultater i Norgescup. Ved lengre skadeavbrekk kan skjønn benyttes.

Treningsstipendet skal nyttes til dekning av egenandeler som opparbeides etter disse retningslinjer, eller andre treningsutgifter. Utgiftene skal dokumenteres.

Skjema for reiseregning

For å få dekket reisekostnader skal dette dette skjemaet (i xls-format) fylles ut.

Administrative rutiner

ROLs styre velges for 1 år av gangen.

Styret består av 6 medlemmer med følgende ansvarsfordeling

leder

sportslig leder

leder arrangementsråd

økonomiansvarlig

styremedlem/rekruttkoordinator

styremedlem/sekretær

Styret oppnevner medlemmer av treningsrådet og eventuelt andre komiteer

Valgkomiteen skal bestå av LOKALLAGENES ledere. Ledervervet går på omgang etter følgende turnus:

2011 – Gjerdrum, 2012 – Nes, 2013 – Eidsvoll, 2014 – Ullensaker, 2015 – Hurdal, 2016 – Frogner, osv.

Medlemskap

Som medlemmer i Raumar regnes løpere som deltar på arrangement i Raumarregi, eller som har deltatt i minst ett åpent løp som Raumar løper i løpet av de siste to sesongene. Andre som ber spesielt om det, kan også registreres som medlem.

Klubbmesterskap

Klubbmesterskap arrangeres ihht . nedenstående retningslinjer.

Damer Herrer
11-12 2 km 2 km
13-14 3 km 3 km
15-16 3 km 4 km
17- 4 km 6 km
40-49 3 km 4 km
50-59 2 km 3 km
60-69 2 km 3 km
70+ 2 km 2 km
Rekrutt 1,5 km 1,5 km

I klassene H/D 11 – 12 t.o.m. H/D 17 deles det ut medaljer i henhold til AOOK’s regler. Rekruttklassen – full premiering. Øvrige klasser ingen premiering.

I tillegg til medalje, vil det i klassene D/H 17 bli utdelt en vandrepremie. Denne blir gitt til odel og eie til den løper som vinner den for 3. gang. Vinnerens navn blir inngravert på premien hvert år.

  1. Ingen kommentarer enda.